Σχολική εργασία 1 στο μάθημα Ερευνητική Εργασία Α΄Λυκείου

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Σχ. Έτος: 2014-2015 ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Λ.Τ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ
Ο ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:
«Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΦΩΚΙΔΑ»

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ (ΠΕ) ΔΙΑΤΙΘΕΜΕΝΕΣ ΩΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΕΤΗ (ΝΑΙ/ΟΧΙ) ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ (ΦΟΡΕΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ)
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ ΠΕ19 2 ΟΧΙ ΟΧΙ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
A. ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΣΑΦΩΣ ΔΙΑΤΥΠΩΜΕΝΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ (Μέχρι 250 λέξεις):
- Να γνωρίσουν οι μαθητές τις διάφορες μορφές Τουρισμού
- Να γνωρίσουν και αναδείξουν τα αξιοθέατα, τις παραδόσεις και την ιστορία της Φωκίδας
- Να καταγράψουν τις υποδομές για τον Τουρισμό, που υπάρχουν στη Φωκίδα
- Να αναζητήσουν τις δυνατότητες που υπάρχουν για την περαιτέρω ανάπτυξη του Τουρισμού στη Φωκίδα
- Να χρησιμοποιήσουν οι μαθητές υπηρεσίες του διαδικτύου και λογισμικά αυτοματισμού γραφείου
- Να εργαστούν οι μαθητές ομαδικά αναζητώντας πληροφορίες σε ένα θέμα
- Να γνωρίσουν οι μαθητές τον τρόπο εργασίας στα πλαίσια ενός project.

- ρόπο εργασίας στα πλαίσια ενός project.
- στα πλαίσια ενός project.

Β. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (κριτήρια επιλογής θέματος, συσχέτιση με διδασκόμενα μαθήματα, αναμενόμενα μαθησιακά οφέλη κ.λπ., ενδεικτικά μέχρι 300 λέξεις).
Κριτήρια Επιλογής θέματος
Ο Τουρισμός αποτελεί την «βαριά» βιομηχανία στην οικονομία της Ελλάδας. Στην σημερινή εποχή της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα, ο Τουρισμός και τα έσοδα από αυτόν έχουν όσο ποτέ άλλοτε σημαντικότατο ρόλο. Για το λόγο αυτό και στον Νομό μας ο Τουρισμός διαδραματίζει και οφείλει να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο τόσο στην οικονομία όσο και στην παιδεία του τόπου. Μέσα από τον τουρισμό δίνεται η δυνατότητα να αναδειχθεί και να αναπτυχθεί ο Νομός Φωκίδας.

Συσχέτιση με διδασκόμενα μαθήματα
- Πληροφορική: χρήση Διαδικτύου, ηλεκτρονική επεξεργασία δεδομένων, εφαρμογές αυτοματισμού γραφείου Microsoft Word, Excel, PowerPoint
- Ιστορία: Ιστορία της Φωκίδας, Αξιοθέατα, μνημεία, παραδόσεις

Μαθησιακά Οφέλη
Οι μαθητές θα ωφεληθούν αφού θα μάθουν πώς να μαθαίνουν, πώς να αναλαμβάνουν ρόλους και να συνεργάζονται σε ομάδα, θα πάρουν ποικίλα ερεθίσματα σχετικά με το θέμα της εργασίας τους, θα παράγουν εκπαιδευτικό υλικό που ελπίζουμε να είναι αξιοποιήσιμο μελλοντικά, θα χρησιμοποιήσουν ΤΠΕ.

Γ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΗΓΩΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΜΕΘΟΔΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΘΕΙ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΧΘΟΥΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ (μέχρι 200 λέξεις)
Η μέθοδος της εργασίας που θα ακολουθηθεί θα κινηθεί στο πλαίσιο που ορίζουν οι ακόλουθοι άξονες:
? Ομαδοσυνεργατική μέθοδος εργασίας: χωρισμός ολομέλειας σε ομάδες, ανάθεση ρόλων σε μέλη ομάδας, συνεργασία μελών μεταξύ τους και με άλλες ομάδες.
? Εφαρμογή διερευνητικής και ανακαλυπτικής μάθησης μέσω της πραγματοποίησης αναζήτησης πληροφοριών σε Διαδίκτυο και έντυπη βιβλιογραφία.
? Συγγραφή ηλεκτρονικής αναφοράς.
? Δημιουργία ηλεκτρονικής παρουσίασης.

Δ. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΕΧΝHΜΑΤΟΣ (μέχρι 200 λέξεις)
? Απόκτηση γνώσεων από τους μαθητές σχετικά με τα είδη του Τουρισμού στη Φωκίδα, τα αξιοθέατα, τα μνημεία, την ιστορία και τις τοπικές παραδόσεις
? Ενδυνάμωση συνεργατικού πνεύματος και υπευθυνότητας.
? Εξοικείωση με την διαδικασία της έρευνας θέματος στο πλαίσιο μίας ομάδας.
? Πρακτική εφαρμογή τεχνικών συλλογής πληροφοριών για ένα αντικείμενο συνέντευξης και δειγματοληπτικής έρευνας.
? Αξιοποίηση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην πραγματοποίηση έρευνας, παρουσίασης αποτελεσμάτων και δημοσιοποίησης/προβολής αυτών.
? Παραγωγή σχετικού πληροφοριακού ηλεκτρονικού υλικού (αναφορά, παρουσιάσεις).

Ε. ΠΟΡΟΙ ? ΥΛΙΚΑ ? ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ-ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ
Το εργαστήριο Πληροφορικής που χρησιμοποιεί το Εσπερινό Γυμνάσιο Λ.Τ. Άμφισσας. Τα λογισμικά και οι υπηρεσίες διαδικτύου που θα χρησιμοποιηθούν θα επιδιωχθεί να είναι δωρεάν. Θα χρειαστούν flash memories για να αποθηκεύει η κάθε ομάδα το υλικός της, καθώς και άγραφα dvd για τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας. Βιβλία και σχετικό έντυπο υλικό θα χρησιμοποιηθούν.

Στ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
- Ματσαγγούρας, Η., κ.α. (2012). Η Καινοτομία των Ερευνητικών Εργασιών στο Νέο Λύκειο, Βιβλίο εκπαιδευτικού, Α' Γενικού Λυκείου. Αθήνα: ΥΠΔΒΜΘ?ΙΤΥΕ «Διόφαντος».
- Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης (Π.Ι.). (2012). Ηλεκτρονικά βιβλία με καλές πρακτικές, σχέδια μαθημάτων, θεωρία για διαμόρφωση/λειτουργία ομάδων, κλπ. www.epimorfosi.edu.gr.
- Τοπικές ιστοσελίδες σχετικές με τον τουρισμό και την ιστορία της Φωκίδας

Ζ. ΣΧΟΛΙΑ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

-